Grattis Frakt för över 500 kr Beställning!

Integritet & cookies policy

Integritet & cookies policy

Integritetspolicy

1.Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur reborndocka.se samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Reborndocka.se tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Reborndocka.se, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett Reborndocka.sekonto.

Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Reborndocka.se är personuppgiftsansvarig för att Reborndocka.ses behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett Reborndocka.se konto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig. Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande:

Namn

Adress (leverans- och räkningsadress

E-postadress

Telefonnummer

Kundnummer

Köphistorik

IP-adress och information om användning av webbplatsen

Personuppgifter som du anger vid kontakt med Reborndocka.se, t.ex. med kundservice eller via Mina sidor

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord och Paypal. När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering

Ändamål: Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support

Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e‑post, telefonnummer

Orderinformation

Leveransinformation

Betalinformation

Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Fullföljande av lagkrav

Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e‑post, telefonnummer

Orderinformation

Leveransinformation

Betalinformation

Ändamål: Registrering och hantering av konto

Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: Så länge du har ett Reborndocka.sekonto

Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e‑post, telefonnummer

Orderinformation

Leveransinformation

Användning av webbplats

Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Marknadsföring av produkter och tjänster

Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke

Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas

Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e‑post, telefonnummer

Orderinformation

Leveransinformation

Användning av webbplats

Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort

Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

 

Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e‑post, telefonnummer

Orderinformation

Leveransinformation

Användning av webbplats

Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Ändamål: Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott

Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver

Typ av personuppgifter:

Namn, adress, e‑post, telefonnummer

Orderinformation

Leveransinformation

Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Reborndocka.se sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 7 för mer detaljer.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Reborndocka.se har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Reborndocka.se lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Reborndocka.ses räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke. Reborndocka.se kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Reborndocka.ses rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor. Om någon av Reborndocka.ses leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Reborndocka.se komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Reborndocka.se att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt. Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Reborndocka.se om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:

På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:

På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:

På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till dataskydd@Reborndocka.se.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Cookies

Reborndocka.se använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

Cookiepolicy

Vad är cookies och vad använder Reborndocka.se dessa till?
En cookie är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker en webbsida. Vi använder cookies på Reborndocka.se.se för att förbättra din upplevelse och våra tjänster genom ökad funktionalitet på webbsidan.

Det finns två olika typer av cookies: sessionscookies och fasta cookies, också kallade persistenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt om du stänger av din webbläsare, och hjälper webbsidan att känna igen dig under tiden du är aktiv. På så sätt blir det bland annat möjligt för webbsidan att komma ihåg vad du har lagt i din varukorg när du rör dig mellan sidor, och vilka meddelanden du har sett, så att du inte behöver svara på samma sak flera gånger. Fasta cookies skickas från Reborndocka.se.se och lagras under längre tid på din hårddisk. Dessa gör det möjligt för webbsidan att automatiskt känna igen dig nästa gång du är aktiv på Reborndocka.se.se, och gör hela besöket enklare för dig genom att komma ihåg vissa av dina tidigare val och uppgifter.

Du kan naturligtvis besöka Reborndocka.se.se utan att acceptera cookies, men vi ber dig observera att detta kan påverka din upplevelse på webbsidan negativt, då funktioner som är beroende av cookies försvinner.

Hur kan jag säga nej till cookies?
Du kan välja bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi på Reborndocka.se kan inte stänga av cookies för dig men beskriver nedan hur du går tillväga i de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome

Klicka på länken för att komma till cookie-inställningarna i Google Chrome:

chrome://settings/content/cookies?search=cookies

Mozilla Firefox

1. Klicka på menyknappen (tre vertikala linjer ovanför varandra, i övre högre hörnet av webbläsaren) och välj Inställningar.

2. Välj panelen Sekretess & säkerhet.

3. Välj från den lilla rullgardinsmenyn under Historik: Använda anpassade inställningar för historik.

4. Kryssa i eller ur rutorna för dina önskade inställningar.

5. Stäng sidan about: preferences. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Internet Explorer 11